Latest Updates
Home / Ex-Secretaries

Ex-Secretaries

S.No Name Start Date End Date
1 Farid Ahmad Tarar 01-Jun-2017 ----
2 Muhammad Sadiq Malik 13-Nov-2014 10-Feb-2017
3 Yusuf Khan 07-Jan-2013 17-Oct-2014
4 Liaqat Ali Shah Hamdani 05-Nov-2010 07-Jan-2013
5 Abid Hussain 29-Sep-2008 01-Nov-2010
6 Faheemullah Khattak 23-Jan-2007 24-Sep-2008
7 Muhammad Saleem Sethi 19-Mar-2005 22-Jan-2007
8 Muhammad Javed Malik 20-Sep-2003 18-Mar-2005
9 Mukhtar Ahmed Khan 02-Aug-2000 19-Sep-2003
10 Raja Raza Arshad 16-Mar-1998 01-Aug-2000
11 Farrakh Qayyum 03-May-1995 15-Mar-1998
12 Malik Muhammad Afzal 08-Dec-1992 02-May-1995
13 Khursheed Ahmed Khan 15-Jan-1986 07-Dec-1992
14 S. Farogh Naveed 15-Jan-1982 14-Jan-1986
15 S.A. Hassan 01-Aug-1979 14-Jan-1982
16 Muhammad Shafi 01-Dec-1976 31-Jul-1979
17 Ghulam Hassan Minhas 01-Jan-1974 30-Nov-1976
18 Sheikh Muhammad Sadique 01-Jan-1971 31-Dec-1973